Úvod

O nás

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING je modernou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou. Patrí k významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov v európskom meradle a k najvýznamnejším zamestnávateľom Prešovského regiónu. Obrat SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING predstavuje ročne cca. 90 mil. EUR.

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING je skupinou spoločností zameranou na spracovanie drevnej hmoty, prevažne buka, chemickým spôsobom. Skupinu tvoria spoločnosti:

BUKÓZA HOLDING, a.s.

 

Produktové portfólio SSBH tvoria papierenské buničiny a produkty s vyššou pridanou hodnotou – prášková celulóza a produkty osobnej hygieny.

Výrobné kapacity papierenskej buničiny sú na úrovni 150 000 ton ročne. Papierenské buničiny sú držiteľmi certifikátu ISO 9001:2000.

V roku 2010 sa SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING energeticky osamostatnila a patrí medzi dodávateľov energie do distribučnej siete. Od roku 2010 má v správe Tepelné hospodárstvo mesta Vranov nad Topľou. Ročná produkcia elektrickej energie predstavuje cca. 170 000 MWh.

Plán investičných zámerov pre nasledujúce obdobie je zameraný na rozširovanie produktového portfólia smerom k produktom s vyššou pridanou hodnotou, zvyšovanie konkurencieschopnosti, modernizáciu technologickej skladby a zlepšovanie kvality životného prostredia.

Kontaktujte nás